Uprawnienia UDT na wózki widłowe - jak je zdobyć?

Uprawnienia UDT na wózki widłowe - jak je zdobyć?  - 

W poprzednim artykule ?Co to jest UDT? - regulacja prawne i zakres działań? przedstawione zostały obowiązki oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu przygotowania programów oraz prowadzenia certyfikacji przyszłych operatorów wózków widłowych. Dziś, postaramy się przybliżyć zagadnienia związane z tym:

 • jak zdobyć uprawnienia UDT na wózki widłowe w 2020 roku;
 • czy uprawnienia UDT dotyczą tylko operatorów wózków jezdniowych;
 • jaki jest koszt zdobycia powyższych certyfikacji.


Uprawnienia UDT na wózki widłowe 2020

Jak zaznaczono na wstępie, jedynymi osobami uprawnionymi do obsługi oraz prowadzenia wózków jezdniowych unoszących są pracownicy posiadający uprawnienia UDT na wózki widłowe. Od 9 stycznia 2018 roku imienne zezwolenia wydawane przez zakłady pracy w miejscu pracy nie są już wydawane (więcej o tym pisaliśmy w artykule ?Ustawa o Dozorze Technicznym 2019 a ważność uprawnień na wózki widłowe?). Natomiast zgodnie z Decyzją o przedłużeniu ważności uprawnień z 5.04.2019 wszystkie imienne zezwolenia na pracę na widlakach powinny zniknąć do końca 2027 roku.
Oznacza to, że obecnie każdy rozpoczynający pracę operator musi zdobyć uprawnienia UDT na wózki widłowe. A czym są uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT na wózki widłowe to zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, zezwalające na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Tego typu zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz warunków z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jak widać - obowiązek uzyskania uprawnień UDT spoczywa nie tylko na operatorach wózków widłowych.

Kto musi posiadać uprawnienia UDT?

Najwięcej mówi się o uprawnieniach UDT na wózki widłowe dla operatorów, jednak podobne zaświadczenia (jednak o nieco innym zakresie), wydawane również przez Urząd Dozoru Technicznego powinni posiadać konserwatorzy wózków jezdniowych unoszących.
Jest to niezwykle ważne, ponieważ zarówno operatorzy, jak i konserwatorzy mają na co dzień styczność z urządzeniami, za których działanie są odpowiedzialni. Często to właśnie operatorzy mogą dostrzec pierwsze oznaki awarii, o których jak najszybciej powinni powiadomić konserwatorów. Z kolei ci drudzy, jako specjaliści są wręcz zobowiązani do znajomości zasad funkcjonujących w wózku jezdniowym unoszącym układów, działania poszczególnych elementów oraz sposobu ich naprawy czy wymiany.
Uprawnienia UDT muszą posiadać także pracownicy odpowiedzialni za technologię i kontrolę jakości a także pracownicy innych pokrewnych branż - tacy jak np. spawacze, lutowacze czy osoby wykonujące czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Do uzyskania uprawnień UDT na wózki widłowe zobowiązani są  także pracownicy obsługujący wszelkiego typu urządzenia techniczne, takie jak:

 • dźwigi budowlane oraz towarowo-osobowe;
 • różnego typu podesty;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki;
 • żurawie.


Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe 2020?

W celu uzyskania uprawnień UDT na wózki widłowe należy pozytywnie zdać egzamin państwowy, który odbywa się przed komisją złożoną z członków Urzędu Dozoru Technicznego (więcej dowiesz się z tekstu ?Jak wygląda egzamin na wózki widłowe? Tych popularnych błędów unikaj!?).
Zakres wiedzy oraz umiejętności  obowiązujących na egzaminie zależne są w głównej mierze od rodzaju i zakresu kwalifikacji. Jednak Urząd Dozoru Technicznego na swojej oficjalnej stronie podaje, iż do obowiązków egzaminowanego należy znajomość:

 • przepisów prawnych w zakresie obsługi danego urządzenia;
 • typów pojazdów objętych zakresem uprawnienia;
 • charakterystyki udźwigu oraz umiejętność wyjaśnienie pojęcia stateczności;
 • budowy urządzenia wraz ze wskazaniem na poszczególne elementy oraz ich działanie;
 • instrukcji obsługi (czynności przed i po przystąpieniem do pracy, sterowania mechanizmami urządzenia);
 • procedury postępowania w przypadku awarii czy wypadku;
 • zasad pracy w specyficznych warunkach (mowa tu np. o transporcie ludzi w koszach, tak jak odbywa się to w przypadku platform roboczych);
 • zasad bezpiecznej eksploatacji wózków zasilanych gazem (LPG);
 • ogólnych warunków bezpiecznej pracy.

W celu zdobycia uprawnień UDT na wózki widłowe, należy w najbliższym lokalnym oddziale lub biurze Urzędu Dozoru Technicznego złożyć wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji. Istotne jest, iż tego typu wniosek podlega opłacie.
Na egzamin można zapisać się samodzielnie lub poprzez centrum szkoleniowe.

Ile kosztuje złożenie wniosku o uprawnienia UDT na wózki widłowe?

Niezbędnym elementem podczas składania wniosku o nadanie uprawnień UDT na wózki widłowe jest opłacenie wniosku. Jednak, nie należy się obawiać. Opłata w tym przypadku jest znacznie niższa niż w przypadku płatności za szkolenie na wózki widłowe.
Stała stawka opłaty, wprowadzona od 11 lutego 2020 wynosi 184,43 zł. I jest ona uwarunkowana wprowadzonymi zmianami w ustawie o dozorze technicznym Art.23 ust. 4 ?Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku?.

Jak wyglądają uprawnienia UDT na wózki widłowe?


Zaświadczenie kwalifikacyjne, czyli uprawnienia UDT na wózki widłowe są wydawane na podstawie zaliczenia pozytywnie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dokumenty i uprawnienia wysyłane są do egzaminowanego pocztą. Same uprawnienia UDT na wózki widłowe mają formę plastikowych kart, wielkości dowodu osobistego czy prawa jazdy, z podstawowymi danymi operatora oraz aktualną fotografią.

Podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy aktualne stawki za złożenie wniosku o uprawnienia UDT na wózki widłowe 2020. A także przedstawiliśmy zawody, jakie wymagają zdobycia tychże uprawnień.
Po raz kolejny przypominamy, iż według nowych zasad, obowiązujących zasad - uprawnienia na wózki widłowe są ważne okresowo i należy je odnawiać co kilka lat.