BHP w magazynie - podstawowe zasady

BHP w magazynie - podstawowe zasady  - 

Jak powinna wyglądać bezpieczna obsługa ładunków w magazynie?

W magazynie (czy to niskiego, średniego czy wysokiego składowania) najważniejsze jest:

 • zorganizowanie, zaplanowanie oraz wdrożenie najbardziej użytecznego i skutecznego z punktu widzenia rotacji produktów, systemu składowania;
 • zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb (mowa tu zarówno o pomieszczeniu odpowiedniej wysokości; właściwych, przepisowych szerokościach przejazdów dla urządzeń, ale także o płaskiej, równej nawierzchni czy odpowiednim oświetleniu);
 • zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników; zapewnienie im środków ochrony indywidualnej a także odpowiedniego przeszkolenia, wynagrodzenia i urządzeń, umożliwiających im skuteczne wykonywania powierzonych działań.

Są to główne i podstawowe zasady BHP w magazynie, które szerzej i bardziej szczegółowo omówimy poniżej.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydano sporo rozporządzeń (w tym jedno z najważniejszych - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Określają je również Polskie Normy i Kodeks Pracy uchwalony przez Sejm 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi poprawkami. Od tego, które rozporządzenia dotyczą konkretnego przedsiębiorstwa, zależy charakter działania zakładu pracy, jego sprzęt, wyposażenie czy nawet budowa. Inaczej wyglądają przepisy BHP dla magazynów wysokiego składowania, inaczej dla magazynów z niskim składowaniem.

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Co ważne, magazyny znajdujące się na terenie Polski, powinny podlegać także standardom i spełniać wymagania Norm Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w magazynie, pracodawca musi zadbać o:

 • odpowiednie dostosowanie pomieszczeń magazynowych;
 • wyznaczenie bezpiecznych dróg transportowych oraz przejść, a także dróg ewakuacyjnych;
 • wyposażenie magazynu w stabilne i bezpieczne regały stojące, czy innego rodzaju systemy regałowe;
 • dostosowane do wykonywanych prac, sprawne środki transportu wewnętrznego - czyli wózki paletowe, wózki widłowe magazynowe, wózki wysokiego składowania. Każdy wykorzystywany pojazd musi być zarejestrowany, posiadać znak bezpieczeństwa CE, ważny przegląd UDT oraz niezbędną, regularnie prowadzoną dokumentację;
 • odpowiednią temperaturę oraz oświetlenie zarówno w magazynie, jak i np. w miejscu rozładunku czy załadunku towarów;
 • właściwy poziom hałasu - w magazynie nie powinien on przekraczać 85 dB.

Ponadto, magazyn powinien posiadać dobrze rozplanowany system awaryjny, plany ewakuacyjne oraz system przeciwpożarowy. Nie mniej ważne jest prawidłowe oznaczenie miejsc niebezpiecznych, części magazynów czy hal objętych zakazem poruszania się pieszych pracowników itd.

Systemy przeciwpożarowe w magazynie

systemy przeciwpożarowe w magazynie

Każdy magazyn powinien zostać wyposażony we właściwe środki ochrony przeciwpożarowej, które w razie zagrożenia błyskawicznie wykryją ogień, zaalarmują właściwe służby a następnie skutecznie odetną możliwość dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Służą temu elementy takie jak:

 • systemy wczesnego wykrywania pożaru - czujniki dymu, czujniki termiczne itp;
 • urządzenia gaśnicze - rozlokowane w odpowiednich miejscach gaśnice lub automatyczna instalacja;
 • środki ochrony przeciwpożarowej - między innymi drzwi ognioodporne itp.

Ważne jest również zapewnienie bezpiecznego miejsca parkowania czy ładowania wózków widłowych elektrycznych; a w przypadku wózków gazowych - składowania butli z gazem.

W magazynach należy bezwzględnie przestrzegać zasady, iż wszelkie drogi ewakuacyjne muszą być w pełni dostępne. Nie wolno wykorzystywać ich przestrzeni do składowania, zastawiać czy w jakikolwiek inny sposób ograniczać. Nawet jeśli nikt nie spodziewa się nagłej sytuacji wyjątkowej, magazyn musi być zawsze odpowiednio bezpiecznie przygotowany.

Pracownicy magazynów a zasady BHP w magazynie

Nie tylko właściciele magazynów zobowiązani są do przestrzegania szeregu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W dużej mierze, postanowienia te dotyczą także pracowników, którzy odpowiadają za składowanie towarów w magazynach i cały proces logistyczny.
Od osób, które zatrudnia się w magazynach wymaga się:

 • ukończonych 18 lat;
 • przynajmniej podstawowego wykształcenia (choć zwykle kwestie tego typu zależą już od konkretnego stanowiska, gdzie niektórzy rekrutujący mogą wymagać przyuczenia do zawodu);
 • uprawnień UDT z zakresu obsługi wózków widłowych (o ile tego typu zadania obejmuje stanowisko);
 • braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy i aktualnych badań lekarskich;
 • ważnego szkolenia z zakresu BHP.

Dobrą praktyką w magazynach jest nie tylko przeprowadzanie kursu z zakresu BHP w magazynie, ale również kursu pierwszej pomocy, tak aby pracownicy wiedzieli jak zachować się w razie urazu czy wypadku i jakie środki przedsięwziąć przed przyjazdem karetki pogotowia.

pracownicy magazynów a zasady bhp

Podstawowe błędy, stwarzające zagrożenie w magazynie

Niestety, nie jest trudno o wypadek w miejscu pracy, szczególnie jeśli tym miejscem pracy jest aktywnie działający magazyn, który dysponuje co najmniej kilkoma urządzeniami transportu bliskiego i dziennie obsługuje dziesiątki czy setki zamówień.

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • przekraczanie maksymalnej nośności urządzeń transportu bliskiego;
 • brak kasku;
 • korzystanie z wózków w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 • obsługa urządzeń przez pracowników nie posiadających stosownych uprawnień;
 • pozostawienie uruchomionych maszyn bez nadzoru;
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy wózkami widłowymi, stwarzanie realnego zagrożenia w miejscu pracy.

Są to każdorazowo okoliczności, które mogą doprowadzić bezpośrednio do stworzenia niebezpiecznej sytuacji w magazynie.

Inną kwestią jest nieprzestrzeganie zasad BHP takich jak:

 • brak ważnych przeglądów wózka widłowego;
 • korzystania z niesprawnego, niezdatnego do pracy sprzętu;
 • brak prowadzonej regularnie dokumentacji.

Tego typu działania również działają negatywnie na bezpieczeństwo pracy w magazynie. A w razie kontroli inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego stanowią istotny powód do nałożenia kary na firmę.

Zasady BHP - podsumowanie

Przestrzeganie zasad BHP w przedsiębiorstwach i magazynach zajmujących się składowaniem oraz kompletacją towarów (tak jak choćby w magazynach wysokiego składowania) jest bardzo istotne i musi być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich pracowników. Tylko dzięki odpowiedzialnej pracy, przeciwdziałaniu sytuacjom zagrożenia oraz wykonywaniu obowiązków ujętych w instrukcji stanowiskowej miejsca pracy można znacząco ograniczyć niebezpieczne sytuacje, które mogą przydarzyć się na terenie każdego magazynu.