dtr co to jest

Wiedz więcej: DTR co to jest? Odpowiadamy  - 

W kontekście wózków widłowych często można spotkać się ze skrótem "DTR". Co to jest i jak go rozwinąć? Tego dowiesz się przechodząc do lektury naszego tekstu.


W poprzednim artykule prezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego, czym, jest resurs wózka widłowego: jaka jest jego definicja, na podstawie jakich parametrów się go wylicza i co zrobić w przypadku, gdy wózek widłowy osiągnie resurs.


Tym razem bliżej przyjrzymy się innemu popularnemu zagadnieniu, czyli temu czym jest DTR, jakie informacje obejmuje i kiedy jest potrzebna. A także jakie przepisy określają DTR-ki i jak wygląda tego typu dokument.

Przepisy dot. Dokumentacji Techniczno Ruchowej

DTR, czyli potocznie "DTR-ka" to skrót od hasła Dokumentacja Techniczno Ruchowa, określanej także często jako "paszport wózka".

Dokumentacja Techniczno Ruchowa jest niezbędna dla każdej maszyny lub urządzenia osobno. Warunek ten określony jest w przepisach, w tym m.in w dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. Zgodnie z nią każda maszyna użytkowana w Unii Europejskiej musi być zaprojektowana i wyprodukowana w myśl wymagań UE z zakresu zdrowia oraz bezpieczeństwa. A potwierdzeniem tego jest oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności WE, które otrzymują wózki widłowe. Natomiast to oczywiście nie wszystko, a przepisy dotyczące DTR-ek sięgają daleko wstecz.

Obowiązek posiadania Dokumentacji Techniczno Ruchowej sięga lat 50 tych ubiegłego wieku. Wymagane dane zawarte w niej określono dokładnie 30 października 1954 r w Uchwale nr 757 Prezydium Rządu w sprawie obowiązku sporządzania i dostarczania dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury technicznej. Do kategorii tychże maszyn należą wózki jezdniowe podnośnikowe.

Co oznacza to w praktyce? Każda maszyna wyprodukowana w Unii Europejskiej musi legitymować się DTR-ką. Bez niej urządzenie nie może być dopuszczone do użytkowania ani w ogóle sprzedane.

DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa

dokumentacja techniczno ruchowa

Dokument ten zawiera dokładną charakterystykę urządzenia, opis jego działania a także dane szczegółowe. Wśród informacji znaleźć można m.in:

  • parametry techniczne (rodzaj zasilania a także sposób działania maszyny) i dane ewidencyjne (numery seryjne),
  • instrukcję obsługi - wraz z pełną informacją w jaki sposób należy użytkować pojazd i jak postępować w sytuacjach awaryjnych,
  • wykaz wyposażenia normalnego oraz wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia - dotyczy to wszystkich części, osprzętu do wózków widłowych, a także np. zabudowy kabiny,
  • instrukcję konserwacji i normatywy remontowe- opisującą dokładnie sposób nie tylko konserwacji ale również smarowania,
  • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne - przedstawiające funkcjonowanie poszczególnych układów,
  • wykaz części zamiennych i zapasowych,
  • wykaz załączonych rysunków.

Zawartość DTR-ki określona jest ściśle przez szereg norm i dokumentów, które zostały wymienione w poprzednim paragrafie.

Jak wygląda DTR-ka?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa powinna składać się z "książeczki" lub pojedynczych kart w formacie A4 przechowywanych razem. Wyjątek mogą stanowić rysunki, które można przechowywać oddzielnie aż do momentu wyłączenia maszyny z eksploatacji - wtedy należy dołączyć je do reszty dokumentacji.
Na początku w DTR-ce znaleźć można parametry techniczne i dane. Wszystkie karty powinny być szczegółowo opisane, posiadać:

  • datę założenia,
  • czytelnie wpisane nazwisko osoby wypełniającej dokument,
  • indywidualny numer inwentarzowy urządzenia.

Co ważne - w Dokumentacji Techniczno Ruchowej należy odnotowywać również informacje takie jak zmiany konstrukcyjne, które miały wpływ na parametry czy wymiana części zapasowych itp.

Podsumowanie

DTR podsumowanie

Dokumentacja Techniczno Ruchowa to zbiór wszystkich podstawowych danych dotyczących wózka widłowego, który dopuszczony jest do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Zawiera nie tylko instrukcję obsługi ale również wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia czy warunki użytkowania maszyny oraz normatywy remontowe.

Każdy wózek - czy to wózek czołowy, czy wysokiego składowania, czy wózek terenowy - musi posiadać własną DTR-kę.